Hôtel
W E Y E R

Postkarte
gelaufen 15.08.1897

Hôtel & Bains de Wangenbourg
Alsace
Propriétaire B. WEYER.

Souvenir de Wangenbourg
(Schneethal – Cascade du Niedeck – Ruines de Wangenbourg)

3321

siehe auch:

(c) www.weyeriana.de · /Sonstiges: Gasthäuser | Hotels/ · Letzte Änderung: 01. Januar 2022